Новини

Kонкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Главен експерт” - една щатна бройка

01/12/2021

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Държавният културен институт към Министъра на външните работи, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /приета с ПМС № 304 от 03.12.2019 г., обн. ДВ, бр.97 от 10.12.2019 г., изм. и доп. ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г., изм. и доп. ДВ бр.29 от 09.04.2021 г., в сила от 09.04.2021 г./, обявява конкурс за назначаване на държавен служител на свободна длъжност:

Главен експерт” – една щатна бройка, в отдел Културни програми и международно културно сътрудничество“ в Държавния културен институт.

Описание на длъжността: Да осъществява предварителен контрол по смисъла на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Да осигурява законосъобразното поемане на задължения за приходи/разходи и постъпването и/или извършването на разходи в организацията. Да оказва съдействие и да подпомага главния счетоводител при изпълнение на функциите му.

Съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работна заплата, размерът на основното месечно възнаграждение за длъжността „Главен експерт“ зависи от степента на основната месечна заплата, съобразно признатия професионален опит на кандидата, като неговият размер ще бъде определен в следните граници: от 620 лв. до 1950 лв.

 

Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията(КДА) и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността. Кандидатите следва:

- Да са български граждани и да нямат друго гражданство освен на държава - членка на Европейския съюз, съгласно чл. 27, ал. 2, т.1 във вр. с ал. 1, т. 1 от Закона за дипломатическата служба;

- Да притежават завършено висше образование с образователно- квалификационна степен „магистър“ съгласно чл. 27, ал. 2, т.1 във вр. с ал. 1, т. 2 от Закона за дипломатическата служба в професионална област: социални, стопански и правни науки; професионално направление : право, администрация и управление, икономика;

- Да владеят най-малко един чужд език съгласно чл. 27, ал. 2, т. 2 от Закона за дипломатическата служба;

- Да притежават компютърна грамотност, съгласно чл. 27, ал. 2, т.1 във вр. с ал. 1, т. 4 от Закона за дипломатическата служба – работа с Microsoft Office;

- Да не страдат от хронично психическо заболяване съгласно чл. 27, ал. 2, т.1 във вр. с ал. 1, т. 5 от Закона за дипломатическата служба;

- Да притежават минимален професионален опит – 3 (три) години, или минимален ранг за държавен служител – IV младши;

- Да отговарят на другите изисквания за заемане на държавна служба по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

 

Начин на провеждане на конкурса:

1. Първи етап:

- Писмена разработка по въпроси от обхвата на изискванията на длъжността;

2. Втори етап:

- Интервю.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

2. Декларация от кандидата, че е български гражданин и няма друго гражданство освен на държава-членка на Европейския съюз, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища (обн. ДВ, бр. 69 от 22.08.2000 г., посл. изм., обн. ДВ, бр.28 от 2019г.); ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4. Копия от документи, удостоверяващи владеенето на чужди езици (степента „владеене” се доказва в съответствие с Наредба № 1 от 14.10.2013 г. за кариерното развитие на дипломатическите служители и ротацията на служителите в дипломатическата служба, изд. от Министъра на външните работи (обн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.);

5. Оригинал и копие на удостоверение, издадено вследствие на извършен преглед в специализирано психиатрично заведение, че кандидатът не страда от хронично психическо заболяване (оригиналът на удостоверението ще бъде върнат на кандидата след сверяване на верността на съдържанието с копието на документа); удостоверението следва да бъде издадено не по-късно от 6 (шест) месеца преди датата на подаване на заявлението;

 

6. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

7. Декларация или сертификат за притежавани компютърни умения.

 

Необходимите документи за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в Държавен културен институт към Министерството на външните работи, гр. София, ул. „Алфред Нобел” № 2, от 14 ч. до 16:00 ч.

Документите се подават в 14-дневен срок от публикуване на Обявлението за конкурса.

Мястото за поставяне на обявлението и обявяване на списъците и други съобщения във връзка с конкурса, е Пропускът за посетители на Министерството на външните работи, гр. София, ул. „Александър Жендов” № 2 и интернет страницата на Държавния културен институт - culture-mfa.bg

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Обявление

2. Заявление за участие в конкурс

3. Длъжностна характеристика

Предстоящо

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ИЗЛОЖБА „ВИДИМО & НЕВИДИМО“
Галерия „Мисията“, гр. София: 14 юли – 12 август 2022 Откриване: 14 юли 2022, 18 часа    „Видимо & Невидимо“ е...

ГАЛЕРИЯ "МИСИЯТА"

Българо-швейцарска изложба събра почитатели на съвременното изкуство в галерия „Мисията“

„Видимо & Невидимо“ е съвместна българо-швейцарска изложба с участнички Миглена Савова Оклер и Аник Беркла от Женева, Швейцария, която се откри на 14 юли в галерия „Мисията“. Проектът за това творческо гостуване се подготвя още от миналата година, както сподели директорът на Държавния културен... пълен текст

Галерия „Мисията” е основана през 2009 г. като свободно място за културна дипломация в София. Галерията е уникално арт пространство в рамките на административната структура, която променя дневния институционален ритъм, отваряйки пред публиката врати за динамичен обмен на идеи, артистични концепции и послания.

Галерията допълва и подпомага дейностите на Държавния културен институт, свързани с различни форми на междукултурен диалог: представяне на проекти и срещи с автори, изложби, конференции, литературни четения, презентации, благотворителни събития и работилници за деца.

Открита за посетители- пон-пет, 10:00- 17:00 ч.

Видео

Контакти

Държавен културен институт
Министерство на външните работи
София 1113, улица "Ал.Жендов" № 2,

+359 2 903 0641
ф: +359 2 971 12 81
е: culturalinstitute [at] mfa.bg
Държавен културен институт
Copyright © 1999 - 2022
Дизайн © Pimdesign
Шрифт Симбал